Premi Samaruc

Convocatòria 32ª Premi Samaruc 2024

A partir de 2024 el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana assumeix la convocatòria i gestió del Premi Samaruc, que reconeix cada any als millors llibres infantil i juvenil escrits per autors valencians en valencià.

Este premi fou creat en 1993 per l’Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV), que, junt a l’Associació Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI) va impulsar la creació del COBDCV (Llei 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

El Premi Samaruc es regularà per les següents bases:

bases

Primer. Objecte i finalitat del premi.

 

El premi Samaruc de literatura infantil i juvenil, distingirà les obres escrites en aquest gènere literari d’autoria valenciana, escrites en valencià i publicades durant l’any anterior a la convocatòria del premi, no necessàriament en el territori de la nostra comunitat autònoma.

Cal que les obres siguen originals. Queden excloses les traduccions, reedicions, reimpressions i les adaptacions.

En cas de no indicar-se la data en l’àrea de menció d’edició, es tindrà en compte la que figure en el número de Depòsit Legal, en el copyright o en altres fonts del mateix llibre que acrediten de manera lògica l’any efectiu de la seua publicació.

Es consideraran escriptors i escriptores valencianes aquelles persones nascudes en el territori autonòmic o bé que adquirisquen ací la residència administrativa.

Segon. Categories.

S’estableixen dues categories per al premi:

 

1. Infantil. Llibres per a públic en edat fins a 12 anys.
2. Infantil. Llibres per a públic en edat a partir de 13 anys.

L’edat del públic a la que va adreçada l’obra vindrà designada per l’editorial que la presente. En el cas de no definir-la, el jurat, per acord, l’assignarà a una de les dues categories.

tercer. presentació de les obres

Per a participar en este premi, el COBDCV informarà a les editorials de l’obertura del termini de presentació de les obres. Les editorials que així ho consideren hauran d’enviar un exemplar a cadascú dels cinc membres de ple dret que formen el del jurat.

El COBDCV facilitarà a les editorials el nom dels membres del jurat i l’adreça on cal enviar  les obres. Les obres presentades s’han d’ajustar a estes bases.

El termini per a la presentació de les obres serà de 45 dies des de la publicació de la convocatòria dels premis a la web del COBDCV.

quart. jurat

 1. La decisió del premi correspondrà a un jurat integrat per cinc membres designats de ple dret i una secretaria encarregada d’alçar acta de la decissió del jurat. Seran nomenats per la Junta del COBDCV o per una comissió en qui delegue la Junta

 2. La composició del jurat, com a mínim, serà la següent:

   

  membres amb veu i vot:

  Presidència: correspondrà a una persona bibliotecària.

  Vocalies:
  · Dues persones bibliotecàries
  · Una persona docent d’infantil, primària o secundària.
  · Un escriptor o escriptora valenciana que no haja publicat en l’any objecte de la convocatòria.

  Secretaria encarregada d’alçar acta de la sessió on s’arreplegue la decisió del jurat.

 3. El Jurat resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases

Cinqué. criteris de valoració

Els criteris de valoració es fonamentaran en:

  • La qualitat literària del text.
  • L’interés i sustentació de la història narrada.
  • En la creativitat de l’autor o autora.
  • La credibilitat i construcció dels diàlegs i personatges.
  • La gramàtica i correcció del text que s’ajuste a la normativa oficial.

En els llibres pertanyents a la categoria Infantil, en tractar-se d’un premi de literatura, el que haurà de valorar-se és el text, tot i que les il·lustracions puguen ser de gran qualitat.

Sisé. Concessió del premi.

El jurat, que emetrà la seua decisió, basant-se en els criteris anteriorment descrits, no podrà declarar els premis deserts ni ex aequo.

A les persones guanyadores se’ls lliurarà un document  acreditatiu. Les obres guanyadores podran publicitar i incloure, en forma de banda i/o impressió al llibre, haver guanyat el Premi Samaruc al millor llibre infantil o juvenil de l’any corresponent.

Seté. Acceptació de les bases.

La participació en aquests premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que de les quals se’n deriven.

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?