Visió, missió i funcions

VISIÓ

Dignificar la professió del gestor o gestora d’informació en els seus diferents vessants, i ser reconegut com el referent real de la professió a la Comunitat Valenciana per la qualitat dels seus serveis, la seua formació d’avantguarda en noves tecnologies i pels seus professionals altament qualificats i participatius.

Actuar com a interlocutor vàlid per a les administracions, i com a defensor dels serveis públics essencials prestats per les biblioteques i els arxius en un estat social, democràtic, modern i lliure on els ciutadans tenen accés gratuït a la informació.

MISSIÓ

El COBDCV és una corporació de dret públic que representa als professionals de la informació de la Comunitat Valenciana i promou el reconeixement i el desenvolupament professional, el correcte exercici de la professió i la formació de tots els professionals. En concret, són funcions del Col·legi:

  • Exercir la representació i la defensa de la professió davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars amb legitimació per a ser part en tots aquells litigis que afecten els interessos professionals.
  • Col·laborar amb les administracions públiques en l’exercici de les seues competències en els terminis previstos per la llei.
  • Emparar i defensar els drets i el prestigi professional i social dels col·legiats i de les col·legiades en general.
  • Promoure i desenvolupar la formació professional i fomentar el perfeccionament tècnic, científic i cultural del col·lectiu col·legiat.
  • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguen d’interés per a les persones col·legiades.
  • Examinar i denunciar les qüestions relacionades amb les irregularitats en l’exercici de la professió i l’intrusisme.
  • Emetre informes i dictàmens de caràcter no vinculant, quan siguen requerits en procediments judicials o administratius.
  • Emetre informes tècnics i professionals.
  • Organitzar serveis d’assessorament jurídic, econòmic, administratiu, tècnic o de qualsevol altra classe a favor de les persones col·legiades.
  • Donar-se a conèixer a la resta de sectors professionals i a la societat en general.

Funcions dels membres del Col·legi com a professionals

 • Gestionar tota mena d’informació registrada en qualsevol tipus de suport (tant físic com  electrònic), utilitzant les tècniques i els coneixements més avançats per a controlar els documents, conservar-los i oferir-los a les persones interessades.
 • Cercar, identificar, seleccionar, organitzar, estructurar i recuperar la informació per mètodes que permeten donar resposta a les expectatives dels demandants, en condicions òptimes de cost i temps.
 • Relacionar-se amb l’usuari que cerca informació, mantenint una actitud d’empatia i servei cap a les seues necessitats.
 • Gestionar, dissenyar i desenvolupar els sistemes d’informació en una organització, especialment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Preveure, organitzar, gestionar i portar a bon terme un projecte tècnic integrant les limitacions de l’entorn: humanes, econòmiques, de calendari, reglamentàries, etc.
 • Identificar els punts forts i febles d’una organització, d’un producte o d’un servei, establir i utilitzar indicadors, elaborar solucions per a millorar la qualitat.
 • Col·laborar en equips multidisciplinaris en l’anàlisi, creació, publicació i explotació d’informació original o generada per tercers, tant en l’àmbit documental com en el social a través de les xarxes de telecomunicacions.
 • Actuar com a mediador entre la institució o l’empresa i els usuaris o clients d’aquesta, en l’àmbit de les relacions socials en línia.
Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?