SENSIBILITZACIÓ

Per a sensibilitzar a la comunitat educativa en el projecte d’una biblioteca escolar activa és important comptar i en la mesura del possible mostrar com es deu actualitzar els usos de la biblioteca escolar, allunyant-la d’un model tradicional i incloure-la activament en la vida pedagògica d’una escola. Per a donar vida a aquest model de biblioteca, hem de dotar-la dels mitjans necessaris per a assolir les nostres ambicions, el que implica la presència de personal bibliotecari professional als consells, claustres o comissions escolars.

Per a què?

– Per acompanyar i assessorar a la comunitat educativa
– Per desenvolupar un fons documental i literari equilibrat
– Per assessorar en la selecció i organització dels recursos digitals
– Per desenvolupar eines i formació en matèria d’informació
– Per desenvolupar associacions amb la comunitat cultural
– Per participar en el desenvolupament físic i intel·lectual de les biblioteques
– Per donar suport als estudiants en el seu desenvolupament d’habilitats informatives
– Per donar suport als estudiants en la seua elecció de lectures
– Per catalogar i processar matèries
– Per animar la biblioteca i promoure els recursos i serveis que ofereix
– Per gestionar la circulació de matèries (préstecs i devolucions

 
 
 

La Comissió de la Biblioteca

A més del personal qualificat de la biblioteca, tots els altres actors de l’escola són essencials per al desenvolupament i l’ús de la biblioteca.

La comunitat escolar al costat del claustre i el consell escolar, són models de conducta per als alumnes i proporcionen l’entorn propici per a l’aprenentatge. Contribueixen al desenvolupament de la cultura i fomenten l’intercanvi de coneixements entre els estudiants.

L’alumnat aprén a desenvolupar-se com a lector i a utilitzar els recursos i eines que ofereix la biblioteca.

El personal docent, al costat dels professionals de les biblioteques, comparteixen la responsabilitat de la biblioteca i es comprometen a treballar junts per a secundar i millorar el servei. Representen a totes les parts interessades en els centres educatius, són els que millor coneixen als alumnes i actuen junts per a satisfer les necessitats socials i intel·lectuals dels estudiants.

La comissió té entre els seus objectius durant l’any escolar:

  • Planificar activitats de divulgació al llarg de l’any escolar
    Discutir les polítiques, els reglaments i les pràctiques de la biblioteca (gestió diària)
  • Identificar les necessitats i prioritats per al desenvolupament de la col·lecció, la disposició i els serveis
  • Crear eines de promoció
  • Definir una estructura de comunicació
  • Posicionar a la biblioteca en el pla d’èxit de l’escola i en el projecte educatiu
  • Consultar als membres del personal sobre el paper de la biblioteca a l’escola i informar sobre les decisions que s’han pres
  • Comprometre’s a fer de la biblioteca una part central i dinàmica de l’escola
  • Treballar amb l’equip de l’escola per a adaptar les pràctiques d’ensenyament a les noves possibilitats de la biblioteca

 

La comissió de la biblioteca, hauria de ser l’òrgan que situe la biblioteca escolar, per fi, en el segle XXI i així garantir que no siga només un dipòsit de llibres, sinó un centre d’aprenentatge:

• Que ofereix una varietat de recursos documentals i digitals

• On hi ha personal qualificat

• On coexisteixen el treball col·laboratiu i l’individual