LÍNIES DE TREBALL GENERALS

Tal com explicita el Manifest de la biblioteca escolar de la UNESCO, en el context de l’ensenyament i de l’aprenentatge, la biblioteca escolar “proporciona informació i idees que són fonamentals per tal de reeixir en la societat contemporània, basada en la informació i el coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants d’eines que els permetran aprendre al llarg de tota la vida i desenvolupar la imaginació, fent possible així que esdevinguen ciutadans responsables”.

Volem començar amb el disseny d’unes directrius i estàndards que servisquen de full de ruta per a les biblioteques dels centres educatius de la CV.

Ací anirem penjant els diferents documents de l’àmbit d’estudi.

LA BIBLIOTECA QUE VOLEM

Tenim, potser, un concepte massa simple i un tant anacrònic, però socialment instal·lat de biblioteca escolar. Nosaltres, els professionals de les biblioteques i l’educació, posem en relleu la necessitat que els centres educatius disposen d’un servei eficaç de biblioteca escolar.

 

SENSIBILITZACIÓ

La biblioteca escolar serà un èxit sempre que siga un projecte compartit per tota la comunitat escolar. Volem que la figura del professional de biblioteques escolars forme part de la comunitat educativa de la mateixa manera que ho fa en altres països. Donar suport als docents i fer causa comú.

DIAGNÒSTIC

Analitzar la situació d’on partim i on volem anar, és fonamental. Preguntes com: Hi ha una assignació anual? Quins criteris se segueixen per adquirir els llibres?  Quina preparació té el personal a càrrec? Ès suficient l’horari de la biblioteca? L’alumnat té competències informatives?

MISSIÓ I FUNCIÓ

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació. De la mateixa manera que dona suport a la selecció de recursos impresos, també caldrà fer-ho amb aquells relacionats amb l’ús d’eines i continguts digitals.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

La biblioteca recull i gestiona informació i documents que donen resposta a les necessitats del Projecte Educatiu del Centre (PEC) La seua gestió (selecció, adquisició, catalogació i difusió) requereix de personal format, especialitzat i coneixedor del centre educatiu.

NOVES ALFABETITZACIONS

Com diu Daniel Cassany: Tots sabem llegir algunes coses i som analfabets en unes altres. I ja sabem que no existeixen els nadius digitals. Cal que els més joves utilitzen Internet, d’una manera creativa, crítica, segura, responsable i ètica. Volem consumidors d’informació crítics i creatius.