Glossari

Este glosario nace con la intención de dar a conocer la definición de algunas de las palabras más técnicas relacionadas con las bibliotecas y las tecnologías digitales. Si echáis en falta alguna, por favor, no dudéis en decírnosla y estaremos encantadas de incluirla.

Accessibilitat web: És la capacitat d’accés a la Web i als seus continguts per totes les persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals i de les característiques tècniques de l’equip utilitzat per a accedir a la Web. Per aconseguir esta accessibilitat i que tots els usuaris siguen capaços de percebre correctament tots els continguts publicats en la Web els desenvolupadors d’estes pàgines calen seguir unes pautes. Les pautes més importants són les desenrotllades per W3C i pel Govern dels Estats Units (secció 508).

Accés obert: L’accés obert (open access, OA) és un moviment que fomenta l’accés lliure i gratuït a la literatura científica tractant d’eliminar barreres econòmiques, legals i tecnològiques, amb l’objectiu d’obtindre una ràpida accessibilitat als documents i una major visibilitat per als seus autors.

AI- Intel·ligència  Artificial: Camp de la informàtica que emfatitza la creació de màquines intel·ligents que funcionen i reaccionen com els humans. La investigació en IA s’articula amb tasques com a robòtica, sistemes de control, programació, extracció de dades, reconeixement de veu, reconeixement facial i molts altres. És la capacitat de la computadora o del robot controlat per la computadora per a realitzar tasques comunament associades amb sers intel·ligents. Açò inclou processos intel·lectuals com la capacitat de raonar, participar en diàlegs naturals amb persones, descobrir significats, comprendre continguts complexos, generalitzar, aprendre, resoldre problemes, el reconeixement de patrons, l’autoconeixement o la correcció.

Alfabetització Digital: És l’habilitat d’un individu per a realitzar tasques en un ambient digital. Amb “digital” ens referim a la informació representada en forma numèrica i utilitzada per les computadores i “alfabetizació” inclou l’habilitat de llegir i interpretar els textos, sons i imatges (media) , reproduir dades i imatges a través de la manipulació digital a més d’avaluar i aplicar nou coneixement adquirit per les comunitats digitals.

Alfabetització Digital Crítica: Habilitat per a comprendre críticament i àmpliament els mitjans digitals i les seues implicacions socials, econòmiques i polítiques. Transcendix l’ús instrumental i informacional dels dispositius i planteja interrogants sobre el rol i els efectes de la massificació dels dispositius digitals en la societat actual. Conjunt d’habilitats que faculten el qüestionar la suposada neutralitat de les tecnologies, analitza els problemes derivats del protagonisme que han adquirit els mitjans digitals i busca identificar cursos d’acció alternatius. Està associat a un pensament crític que analitza, sintetitza i avalua amb un enfocament rigorós basat en l’evidència de les relacions de poder i control, així com en les noves formes d’inclusió i exclusió que es deriven de l’ús de les tecnologies digitals. Esta habilitat evita la pressa pel juí i reconeix les limitacions de les afirmacions que podem fer.

Alfabetitzacions múltiples: El consell de la Unió Europea definix l’alfabetització múltiple com la comprensió, utilització i avaluació crítica de diferents formes d’informació, inclosos els textos i imatges, escrits, impresos o en versió electrònica. Esta perspectiva integra la lectura i l’escriptura amb les competències digitals i mediàtiques, i subratlla la necessitat que els estudiants tenen de buscar, discriminar críticament i produir informació en els distints formats i suports que hui convergixen.

Algoritme: Seqüència finita d’instruccions per a resoldre un problema o aconseguir algun fi, usualment realitzat a través d’un sistema computacional.

AMI (Alfabetització Mediàtica i Informacional): La UNESCO la definix com la capacitat de «interpretar i realitzar juís com a consumidors d’informació i usuaris de mitjans, així com convertir-se en productors d’informació per dret propi.» Els ciutadans interessats en la informació han de conéixer quines són les funcions dels mitjans en una societat democràtica i familiaritzar-se amb conceptes com a llibertat d’expressió, premsa lliure o dret a la informació.

Banc de recursos: Llocs web creats per entitats públiques o privades que recopilen la informació necessària per a dur a terme les activitats relatives a diversos aprenentatges.

Base de dades: Col·lecció organitzada de dades introduïda en un ordinador de tal forma que facilita la recuperació de dades concretes amb l’ajuda d’un sistema de recuperació de la informació. Es distribueixen diversos tipus de bases de dades: les bibliogràfiques, que ofereixen dades d’identificació de documents; les numèriques o fàctiques, que contenen dades objectives d’una àrea temàtica específica; les de text complet, que ofereixen el text íntegre dels documents; les imatges; etc.

Bibliografia: Conjunt ordenat de registres bibliogràfics que no responen a una col·lecció concreta de documents. El criteri utilitzat per a l’ordenació ha de ser lògic perquè la cerca resulte senzilla.

Biblioteca digital: O Biblioteca virtual, és una recopilació d’arxius (llibres, àudios, vídeos, imatges i audiollibres) en format digital i que s’ofereixen al públic que el busca o sol·licita. La característica principal és que permet l’accés a la informació, sempre respectant els drets de propietat intel·lectual, a tothom des de qualsevol lloc i qualsevol hora, només cal tindre un ordinador o un mòbil amb accés a Internet. Entre els objectius principals de les biblioteques digitals hem de destacar que amb elles es promou la digitalització, l’accés i la preservació del patrimoni cultural i científic; es fomenta la funció essencial de les biblioteques i els serveis d’informació per a la promoció de normes comunes i pràctiques idònies; s’aconsegueix vincular les biblioteques digitals a xarxes de recerca i desenvolupament d’alta velocitat; i es trau profit de la convergència creixent de les comeses dels mitjans de comunicació i les institucions per a crear i difondre continguts digitals.

Big data: Concepte que fa referència a un conjunt de dades tan complexes, ja siga pel seu enorme volum, varietat (combina diferents tipus de dades, com ser text, imatges, àudio, etc.) o velocitat amb la qual es generen, que no pot ser tractat utilitzant les tècniques clàssiques de maneig i processament de dades. Definicions més recents incorporen la complexitat de les dades donada per la seua veracitat (la qualitat d’aquests pot variar molt) així com el fet que informació valuosa ha de poder ser extreta de l’anàlisi d’aquests. Aquests aspectes defineixen les 5 Vs que caracteritzen el Big Data: Volum, Varietat, Velocitat, Veracitat i Valor. L’explotació de grans volums de dades és vista com una oportunitat per a aprofundir la comprensió de les relacions entre diferents factors, així com descobrir patrons prèviament desconeguts.

Captcha: (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) És un protocol que posa a prova desafiament-resposta utilitzat a la informàtica per determinar si l’usuari és ordinador o persona.

Catàleg col·lectiu: Aquells catàlegs que reuneixen en únic ordre, els seients bibliogràfics de més d’una biblioteca totes unides per un fi comú, amb objecte de localitzar en quina d’elles està una obra o document determinat.

Catalogació de recursos: Descriure, d’acord amb les instruccions, normes o regles pertinents, les peces o recursos que constitueixen un fons o una col.lecció

CDU: (Classificació Decimal Universal) És un sistema de classificació bibliogràfica que serveix per a sistematitzar tot el coneixement humà. La notació, basada en nombres aràbics, la fa independent de qualsevol idioma i alfabet. A Espanya, des de 1939, és el sistema oficial de classificació a les biblioteques públiques. El sistema consisteix a classificar el coneixement en deu classes que, al mateix temps, se subdivideixen cadascuna en altres deu subclasses, així successivament.

Codi de barres: Sèrie de dades numèrics o alfanumèrics codificats amb forma de línies o barres primes i grosses, que serveix per a identificar un producte o un objecte.

Codi QR: Organització sense fins de lucre dedicada a promoure l’accés i l’intercanvi de cultura. Ho fa a través d’un conjunt de *licéncias de caràcter gratuït que faciliten usar i compartir tant la creativitat, com el coneixement.

Còpia de seguretat: És el procés pel qual es crea un fitxer que conté totes les dades d’una biblioteca. El principal motiu per a realitzar les còpies de seguretat és prevendre la pèrdua d’informació com a conseqüència d’un problema al sistema informàtic o una errada humana.

Copyright: En anglés, propietat literària, dret de còpia o propietat reservada.

Creative Common: Es tracta de l’evolució del codi de barres. Conformat per un mòdul que emmagatzemar informació en una matriu de punts o en un codi de barres bidimensional. La matriu es llig en el dispositiu mòbil per un lector específic i de manera immediata ens porta a una aplicació en internet i pot ser un mapa de localització, un correu electrònic, una pàgina web o un perfil en una xarxa social.

CSV: (Comma-Separated Values): Els arxius CSV (de l’anglés comma-separated values) són un tipus de document en format obert senzill per a representar dades en forma de taula, en les quals les columnes se separen per comes i les files per salts de línia.

Currens: Números correlatius amb els quals s’ordena una col·lecció de llibres o qualsevol altre material sense adjudicar cap altre criteri, com puga ser el de matèria. Aquest número forma part del NIPO.

DAFO: Són les sigles de: Febleses; Amenaces; Fortaleses; Oportunitats. L’anàlisi DAFO és un dels recursos més populars per a analitzar la situació d’un projecte empresarial en qualsevol de les seues fases. Permet avaluar tota una organització o només una àrea. És un model extensible a quasi tot el que vulgues valorar de manera crítica. Constitueix una eina de diagnòstic de la situació real a partir de la qual es pretén traçar una estratègia futura. El seu objectiu últim serà determinar quins són els avantatges competitius de l’objecte subjecte d’anàlisi i quina és l’estratègia més convenient a partir de les seues pròpies característiques i la realitat de l’entorn que li envolta. La sigla DAFO en anglés respon a: SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats).

Depòsit legal: Disposició administrativa que obliga impressors, editors i productors a entregar un nombre determinat d’exemplars de tota classe d’impresos i materials audiovisuals, reproduïts en forma múltiple i destinats a la difusió, ja siga gratuïta o no.

Dret de protecció de dades personals: Constitueix el poder de disposició que tenen les persones sobre la seua informació personal enfront de l’Estat i els particulars. Es tracta d’un dret que supera i es desprén d’altres afins amb els quals usualment és associat (intimitat i privacitat) i es fonamenta en el concepte de «autodeterminació informativa».

Descripció bibliogràfica: Enumeració, ordenada i generalment codificada, dels elements o aspectes que millor poden identificar externament un document. Constitueix el nucli d’un registre bibliogràfic.

Descriptors: Paraula o grup de paraules seleccionades entre un conjunt de termes per a representar sense ambigüitat una noció continguda en un document o en una sol·licitud de cerca d’informació.

DOI: Digital Object Identifier (DOI) és un tipus d’identificador que busca la identificació única i persistent d’objectes digitals, sobretot amb finalitats comercials.

DSI: Difusió Selectiva d’Informació (DSI) és un procediment de transmissió de la informació “a la carta” que proporciona als usuaris una informació personalitzada, de manera periòdica i selectiva.

 

Empremta digital:És un rastre de dades que l’usuari crea mentre s’utilitza algun sistema o dispositiu digital. Aquesta petjada es produeix com a resultat del conjunt de les diferents activitats digitals, comunicacions i interaccions que deixen un rastre de les dades generades en internet o en algun dispositiu digital i poden identificar a un usuari o dispositiu en particular. Una «empremta digital passiva» és un rastre de dades que involuntàriament es deixa en línia. Encara que un usuari no comparteixi conscientment les seves dades, els deixa en la seva interacció digital (per exemple, cookies, adreça IP, historial de cerca, llocs web de navegació, compres en línia), i es pot utilitzar per a rastrejar les seves activitats. Una «empremta digital activa» inclou dades que l’usuari comparteix intencionalment en línia. Un correu electrònic és un exemple, ja que espera que les dades siguin vistes i/o guardats per un altre.

Exemplar: Cadascuna de les còpies d’un document resultat d’una determinada edició d’aquest.

Esporgada: Supressió de determinats fons de la biblioteca, ja siga de forma momentània o definitiva, amb la finalitat de donar major operativitat i eficàcia a la gestió de la col·lecció, ajustant-la a les necessitats reals dels usuaris.

FAQ: Llista de respostes a preguntes realitzades sovint pels usuaris (normalment agrupades per categories)

Fitxers de logs: Fitxers en els quals s’apunten les accions o les operacions internes del programa.

Folksonimia: Terme que prové de l’anglès folksonomy (compost per folk (gent, poble) i taxonomy (taxonomia, classificació)), va ser encunyat per Thomas Vander Wal per a referir-se a l’etiquetatge social de la web 2.0. Fa referència al conjunt de termes etiquetes (tags) del llenguatge natural empleades per a descriure el contingut d’un document o recurs web.

Fons: Col·lecció del tots els documents d’una biblioteca.

FTP: (File Transfer Protocol) és un protocol de xarxa per a la transferència d’arxius entre sistemes connectats a una xarxa TCP, basat en l’arquitectura client/servidor. Des d’un equip client es pot connectar a un servidor per a descarregar arxius des d’ell o per a enviar-li arxius, independentment del sistema operatiu utilitzat en cada cas.

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol o Protocol de Transferència d’Hipertext Secure, és el protocol de comunicació usat en cada transacció d’informació de la World Wide Web. HTTP va ser desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C) . és un sistema d’informació hipermedia que conté so, imatges, text, etc., una eina de presentació i recuperació de la informació de caràcter multimèdia.

Incunable: Del llatí incunabulae, es tracta de l’obra impresa amb tipus mòbils realitzats en el període comprès entre la invenció de la impremta i l’any 1500 inclusivament (anteriors, per tant, a gener de 1501 )

Índex: Llista ordenada de paraules que representen conceptes o noms inclosos en una publicació, amb indicació dels llocs en què apareixen en un document. En AbiesWeb són els inversos.

Indexaxió: 1) Confecció d’índexs. 2) Traducció a un llenguatge documental (sistema de classificació, descriptors, encapçalaments de matèries) del contingut d’un document. Indicació dels llocs que apareixen en un document.

ISBD: (International Standard Bibliographic Description) Normes internacionals de descripció bibliogràfica.

ISBN: (International Standard Book Number) Número d’identificació de cada llibre, així com dels seus diferents volums i formes de presentació. És assignat per agències nacionals existents en els diferents països. L’ISBN és obligatori a Espanya.

ISO: (International Standards Organization) La seva finalitat és promoure, a nivell mundial, el desenvolupament de la normalització i d’activitats afins, amb l’objectiu de permetre l’intercanvi internacional de productes i serveis en el sector tecnològic, entre altres. Una Norma és un document d’aplicació voluntària que conté especificacions tècniques basades en els resultats de l’experiència i del desenvolupament tecnològic.

ISSN: (International Standard Serial Number) Número internacional normalitzat per a publicacions seriades.

Lector de codi de barres: Un escàner [per a lectura] de codis de barres és un dispositiu electrònic que per mitjà d’un làser llegeix un codi de barres i emet el número que mostra el codi de barres, no la imatge. Bàsicament, consisteix en l’escàner pròpiament dit (que mitjançant un làser llegeix el codi), un descodificador i un cable o antena wifi que actua com a interfície entre el descodificador i el terminal o la computadora.

LIJ: Literatura Infantil i Juvenil. Conjunt de publicacions dirigides a les edats compreses en els rangs infantil (5-10 anys)
i juvenil (10-16 anys).

Literatura grisa: Es denominen així els documents elaborats pel mateix centre o per altres centres i institucions, que es difonen principalment per mitjà de fotocòpies.

Llibres interactius: Permet la interacció, de manera de diàleg, entre un computador i l’usuari. Són llibres, revistes o continguts en general que han de ser llegits a través d’un computador, una tauleta o un telèfon intel·ligent. La interacció pot prendre diverses formes depenent del tipus de llibre: des d’extreure parts del text; executar simulacions o vídeos complementaris; disposar de realitat augmentada; gaudir de so envolupant, música i aplicacions, etc.

Lloc Web: Conjunt de pàgines Web que guarden una correlació entre si, pertanyent totes dins d’un domini web específic.

Llom: Cant de l’enquadernació d’un llibre.

LOPD: (Llei orgànica de Protecció de Dades) La protecció de les dades personals està regulada en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal que té per objecte assegurar i resguardar, en comparació amb tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets essencials de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar. Conforme la norma, un dels primordials principis de la protecció de dades és que les dades personals només es podran recollir per al seu tractament, com sotmetre’ls a aquest tractament, quan siguen convenients, pertinents i no excessius en relació amb el camp i les finalitats determinades. A més d’això, la llei deixa clar que el tractament de les dades requerirà del permís del perjudicat. Les persones que intervinguen en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal tenen l’obligació de sostindre el secret professional.

Machine Learning – Aprenentatge Automàtic: És un mètode d’anàlisi de dades que automatitza la construcció de models analítics. Disciplina del camp de la Intel·ligència Artificial, que a través d’algorismes proveeix als ordinadors de la capacitat d’identificar patrons en dades massives per a fer prediccions.

MARC: Format normalitzat per a la catalogació i l’intercanvi d’informació bibliogràfica llegible per ordinador, creat per la Library of Congress.

MDB: Extensió relacionada generalment amb les bases de dades de Microsoft Access, encara que poden ser creades per qualsevol aplicació que tinga suport per a aquestes. Poden veure’s i editar-se mitjançant el programa esmentat.

MLA: Estil de citació creat per la Modern Language Association. Molt usat com a format d’estil per a escriure articles i citar fonts en l’àmbit de la Lingüística i Humanitats en general. Compost no solament per les cites i referències sinó per tots els aspectes relatius al format i presentació d’un treball acadèmic.

Moodle: Plataforma de gestió d’aprenentatge, o més concretament de Learning Content Management. Dissenyada per a proporcionar als docents a crear comunitats d’aprenentatge en línia. Ofereix un sistema integrat únic, robust i segur per a crear ambients d’aprenentatge personalitzats.

 

NIPO: (Número d’identificació de publicacions oficials) És un codi utilitzat a Espanya per l’Administració General de l’Estat per a identificar les publicacions oficials, tant impreses com electròniques.

El Ministeri de la Presidència d’Espanya, a través de la Junta Coordinadora de Publicacions Oficials, s’encarrega de la tramitació de l’assignació del NIPO prèvia petició de l’entitat editora. El NIPO està format per nou dígits distribuïts en quatre grups separats per guions de la següent manera: el primer, format per tres dígits, identifica a la unitat o organisme editor; el segon, format per dos dígits, l’any de programació de la publicació expressat per les seues dues últimes xifres; el tercer, format per tres dígits, constitueix el número correlatiu, o número currens, de l’ordre d’assignació l’any natural; el quart és un únic dígit de control (encara que també pot ser una X) per a tractament informàtic.

OPAC: Catàleg en línia d’accés públic. Catàleg consultable per ordinador que substitueix a les sales de consulta als tradicionals fitxers.

Operadors Lògics (booleanos): Són les tres formes de relació (i, o, no) utilitzades per a relacionar conceptes en les cerques realitzades pels sistemes de recuperació automatitzada.

Pàgina: Cadascuna de les dues fas o planes de la fulla d’un llibre o quadern.

Pàgina web: Conjunt d’informacions d’un lloc web que es mostren en una pantalla i que pot incloure textos, continguts audiovisuals i enllaços amb altres pàgines.

PDF: (Portable Document Format) És un format d’emmagatzematge per a documents digitals independent de plataformes de programari o hardware. Aquest format és de tipus compost (imatge vectorial, mapa de bits i text).

Pàgina web: Conjunt d’informacions d’un lloc web que es mostren en una pantalla i que pot incloure textos, continguts audiovisuals i enllaços amb altres pàgines.

Peu d’impremta: Lloc de publicació, nom de l’editor i data de publicació d’un document.

Plagi: Acte de copiar un material original sense l’avís i posterior permís de l’autor o sense citar a aquest.

Pla Lector Anual: Pla estratègic creat per cada centre educatiu per a difondre l’ús de la lectura. Sol renovar-se cada curs lectiu i sol incloure recomanacions per a la difusió lectora, activitats culturals i activitats literàries.

Portada: Pàgina al començament d’una obra impresa, que porta el seu títol complet i, en general, el nom de l’autor i el peu d’impremta.

Portals lectors: Webs creades per entitats públiques o privades que reuneixen informació sobre literatura infantil i juvenil.
En aquests allotjaments es realitzen recomanacions sobre lectures basant-se en filtres com les competències, assignatures, esdeveniments o l’edat dels lectors.

Privacitat: Condició o estat de trobar-se lliure de l’atenció pública o d’intrusions no autoritzades. La privacitat de la informació és el dret a tenir cert control sobre com es recopila i utilitza la informació personal. És un concepte ampli que refereix a una varietat de factors, tècniques i tecnologies utilitzades per a protegir dades, comunicacions i preferències confidencials i privades. La privacitat en internet està determinada pel nivell de protecció i seguretat de totes les dades personals publicades a través d’internet.

Publicació seriada: Publicació en la qual els volums o els números se succeeixen en ordre numèric o cronològic sota un títol comú i en un número indefinit.

Punt d’accés: Informació per la qual s’espera que vaja a ser cercat i recuperat un document. Una vegada redactat al capdavant d’un registre bibliogràfic, es diu encapçalament.

REO: Recursos educatius oberts (en anglès, Open Educational Resources, OER) constituïts per documents o material multimèdia que tenen relació amb l’educació, en concret, amb l’ensenyament, l’aprenentatge, l’avaluació i la investigació.

REBECA: És una base de dades que conté registres bibliogràfics en format Ibermarc. Està concebuda com una font de recursos per a la catalogació automatitzada principalment dirigida a les biblioteques publiques i en general a totes les biblioteques espanyoles.

RefWorks: És una aplicació multilingue via web que gestiona bibliografia i permet entre altres coses: importar referències des de múltiples fonts d’informació; incloure cites a l’hora de redactar un document; crear una bibliografia en una àmplia gamma de formats, etc.

Registre informàtic: Camps. Generalment és el contingut d’un formulari complet del format triat per a la recollida de dades.

Registre bibliogràfic: Conjunt d’elements informatius, organitzats en base a unes normes, que permeten identificar un document de manera unívoca per a la seua localització i posterior recuperació.

Registre biogràfic: Resultat escrit de la descripció d’un document. S’anomena també seient bibliogràfic i fitxa bibliogràfica, encara que aquests termes se solen usar més per a referir-se als catàlegs manuals.

Repositori: Espai centralitzat on s’emmagatzema, organitza, manté i difon informació digital d’interés, habitualment arxius informàtics que poden contenir treballs científics, conjunts de dades o programaris.

 

Sentència SQL: Consulta realitzada en el llenguatge de programació SQL (Structured Query Language), que és un llenguatge de consulta estructurat per a l’accés a bases de dades relacionals.

Signatura topogràfica: Signe utilitzat per indicar la localització d’un document dins d’una biblioteca. En biblioteques de lliure accés, la signatura inclou, com a primer element, el número de classificació del document, complementat per altres recursos que ajuden en les tarees d’ordenació i localització del document.

Societat del coneixement: Si bé hi ha moltes conceptualitzacions per a analitzar el paper que juga el coneixement i les tecnologies digitals en la política, l’economia i la cultura de la societat moderna, s’identifiquen dos discursos imperants: a) un discurs tecnocientífic-econòmic, en gran part proposat per governs de països desenvolupats, i b) un discurs més pluralista-participatiu, promogut per comunitats acadèmiques, l’Unesco i altres organismes.

Sumari: Informació que, en llibres i revistes, descriu ordenadament el seu contingut.

 

 

Teixell: Etiqueta que es pega en el llom d’un llibre, portadora d’una informació sobre aquest. Aquesta informació pot ser la signatura topogràfica, és a dir, el signe o codi que indica la localització del document a la biblioteca.

Transmedia: Concepte, que es refereix a la forma transversal de contar històries des de diferents plataformes, en les quals la història es conta adaptada al llenguatge de cada format, de tal manera que cada suport aporta informació diferencial que no es pot contar en els altres formats.

URL: Sigles en anglès que corresponen a Uniform Resource Locator (Localitzador Uniforme de Recursos). Es tracta de la seqüència de caràcters que segueix un estàndard i que permet denominar recursos dins de l’entorn d’Internet per a que puguen ser localitzats.

W3C (Worl Wide Web Consortium): És la Comunitat internacional que desenvolupa estàndards oberts per a garantir el creixement a llarg termini de la Web.

Z39.50: És un protocol de xarxa, de comunicació obert, que gestiona la interconnexió d’ordinadors per a funcions de cerca i recuperació bibliogràfica. Pretén evitar conèixer el funcionament de les diferents interfícies de OPACs mitjançant un traductor universal.

ZIP: En informàtica, ZIP o zip és un format de compressió sense pèrdua, molt utilitzat per a la compressió de dades com a documents, imatges o programes. Per aquesta mena d’arxius s’utilitza generalment l’extensió “.zip “. La major part de sistemes operatius són capaços de gestionar aquest tipus de fitxers sense necessitat d’instal·lar cap programari addicional.