El COBDCV manifesta el seu total rebuig a la mesura de l’Ajuntament de Borriana de retirar revistes a la biblioteca municipal

El COBDCV manifesta el seu total rebuig a la mesura de l’Ajuntament de Borriana de censurar revistes en llengua valenciana i catalana a la biblioteca. (1)

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) manifesta el seu total rebuig a la mesura de l’Ajuntament de Borriana de censurar i retirar revistes a la biblioteca municipal.

El COBDCV com a corporació de dret públic de caràcter representatiu de la professió, emparada per la Constitució espanyola i per la resta de l’ordenament jurídic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels fins i de les funcions que li són pròpies; fonamenta el rebuig més absolut a la decisió arbitrària del regidor de cultura de l’Ajuntament de Borriana al·legant que amb aquesta actitud demostra una falta de coneixement i respecte per les normes fonamentals que regeixen el sistema institucional que ell representa i pel qual ha sigut elegit democràticament.

D’acord amb l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol i de la Comunitat Valenciana:

La Constitució espanyola estableix, en l’article 44, que els poders públics han de promoure i tutelar l’accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, disposa, en l’article 2, que correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels ciutadans i els grups en què s’integren siguen reals i efectives, eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud, fomentar el desplegament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.

L’Administració pública per a garantir a la ciutadania valenciana drets fonamentals com l’accés a la cultura i la informació, disposa dels serveis bibliotecaris regulats per la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana. L’objectiu d’aquesta llei és: Garantir l’accés públic a la informació, estenent, en tots els sectors de la societat valenciana, l’hàbit de la lectura com a pilar bàsic de la formació, de l’aprenentatge i de l’educació de l’individu; així mateix, també pretén l’exercici de la igualtat d’oportunitats dels ciutadans perquè, des de la seua llibertat, puguen cultivar-se, desplegar els seus interessos culturals, augmentar progressivament els seus coneixements i millorar les seues capacitats.

Les biblioteques públiques garanteixen, en condicions d’igualtat d’oportunitats, l’accés de tots els ciutadans al pensament i a la cultura.

El Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA UNESCO 2022 proclama que els fons i els serveis no han d’estar subjectes a cap forma de censura ideològica, política o religiosa, ni a pressions comercials i que és missió de la biblioteca pública donar accés a un ampli rang d’informació i idees lliures de censura.

Dit açò, els codis deontològics dels professionals bibliotecaris asseguren el compliment d’aquests principis constitucionals i les funcions socials de les biblioteques. Per aquesta raó, des del COBDCV demanem responsabilitat política i respecte pel marc legal de les institucions públiques.

Aquesta declaració té el suport de col·lectius com APIV (Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana) i la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) de la qual és membre el COBDCV, així com de diversos col·legis i associacions que també la formen i que han expressat per comunicacions i missatges el seu suport.

València, a 14 de juliol de 2023

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?