Comunicat del COBDCV en Resposta a la proposta de Resolució de VOX

IMG-20231215-WA0013

Davant les notícies publicades en diferents mitjans de comunicació sobre la decisió del grup parlamentari Vox, de les Corts Valencianes, de presentar una proposició, no de Llei, que inste a totes les biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana, en els municipis de més de 25.000 habitants a la creació d’una secció separada de la resta, formada per materials que continguen contingut relacionat amb la ”diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual”.

El COBDCV vol manifestar la seua opinió, mitjançant el document que s’adjunta, basada estrictament en el criteri professional respecte a la notícia.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) actua com a interlocutor vàlid per a les administracions i com a defensor dels serveis públics essencials prestats per les biblioteques i els arxius. Actualment té 482 membres. Entre les nostres línies de treball estan:

 • ● Exercir la representació i la defensa de la professió davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars.
  ● Col·laborar amb les administracions públiques en l’exercici de les seues competències en els terminis previstos per la llei.
  ● Emparar i defensar els drets de les persones col·legiades.
  ● Promoure i desenvolupar la formació professional.
  ● Organitzar activitats i serveis de caràcter professional, cultural i assistencial.
  ● Examinar i denunciar les qüestions relacionades amb les irregularitats en l’exercici de la professió i l’intrusisme.

A més, el COBDCV és una organització inscrita en el Registre de Grups d’Interés de la Generalitat (RÈGIA), amb trajectòria i reconeixement que vol manifestar la necessitat de treballar per a les biblioteques que la Comunitat Valenciana es mereix.

Davant la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari VOX a les Corts Valencianes manifestem que en aquesta es realitza una interpretació inexacta de la Llei 4/2011, de 23 de març, de biblioteques de la Comunitat Valenciana, que obvia algunes qüestions fonamentals:

 • ● La Llei de Biblioteques té la voluntat de regular per a dotar de “unes infraestructures i serveis bibliotecaris moderns, coordinats i de plena accessibilitat al conjunt de la ciutadania des d’una millor optimització dels recursos i mitjans econòmics, culturals, d’informació, d’equipaments o de personal que el conjunt de les administracions públiques destinen a aquests centres”. Per aquesta raó, la mateixa llei estableix que tots els materials seran de lliure accés.
Sobre la gestió professional i qualificada:
● L’article 3.1. a) defineix la Biblioteca com la institució on es conserven, gestionen, cataloguen, classifiquen i divulguen col·leccions o un conjunt organitzat de llibres, manuscrits, publicacions periòdiques o seriades, documentació gràfica, fotogràfica, fonogràfica, audiovisual i multimèdia i qualssevol altres materials, llibres electrònics o fonts d’informació fixada en qualsevol tipus de suport per a la consulta en sala o per mitjà de préstec personal o per a ser comunicada a través de xarxes tancades o obertes. La seua finalitat és contribuir, amb els mitjans tècnics i personals adequats, a l’obtenció de la informació i el desenvolupament de la investigació, l’educació i l’oci.
● L’article 20 també estableix que el desenvolupament de la col·lecció dels centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana es basarà en el criteri professional independent del bibliotecari, que podrà secundar-se en la consulta a òrgans representatius dels usuaris, col·lectius locals i altres institucions educatives, culturals i informatives.
● L’article 21.1, sobre el personal, indica que els centres de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana hauran de comptar amb personal en número suficient i amb la qualificació i nivell tècnic que exigisquen les diverses funcions a exercir. 2. La conselleria competent en matèria de biblioteques vetlarà per la formació continuada i el reciclatge professional del personal tècnic de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’organització de cursos, reunions professionals i activitats.

A més, el Grup Parlamentari VOX Corts Valencianes amb aquesta proposta demostra un gran desconeixement de les Biblioteques Valencianes:

 • ● Lamentablement, no totes les biblioteques de la Comunitat Valenciana formen part de la Xarxa de Biblioteques i, per tant, estan exemptes del compliment de l’article 20.

Però, en qualsevol cas:

 • ● Els valors de les biblioteques, tal com estableix la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, són la llibertat intel·lectual, l’accés a la informació i el respecte als drets de la propietat intel·lectual, la igualtat, la pluralitat, la privacitat i la confidencialitat.
  ● Les seccions infantils de les biblioteques, amb criteri professional, no contenen contingut inapropiat per al públic infantil i estan formades amb criteris de qualitat i adequació a les necessitats de la comunitat d’usuaris, tal com estableix l’article 16.6 de la mateixa llei.
  ● La creació de les seccions a les biblioteques és una qüestió professional i, habitualment, es relaciona amb la pertinència de les col·leccions i de les audiències, per eixe motiu:
  ● Les seccions a les biblioteques públiques són de caràcter general: secció adults, infantil, matèries, ficció, secció local, etc., i serveixen per a dividir els espais bibliotecaris i facilitar l’accés a la col·lecció.
  ● En cap cas, de manera permanent, com argumenta la proposició no de Llei, cap material amb un contingut concret haguera d’estar en una secció específica que no s’haja decidit amb un criteri professional i independent del personal bibliotecari.
  ● La mediació i l’assessorament expert del professional de biblioteques és un servei clau per a l’accés significatiu o selectiu a les col·leccions i està a la disposició de totes les persones.
Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?