fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Estatuts

El 9 de març de 2007 el Col·legi va presentar la sol·licitud d’inscripció i registre dels Estatuts en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals, complint així la llei vigent en aquell moment. Aquests estatuts van ser aprovats en l’Assemblea constituent celebrada el 10 de febrer d’aquell mateix any.

Els Estatuts del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana van ser aprovats per Resolució de 17 de juliol de 2007, del director general de Justícia i Menor de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (DOCV nº 5577, de 14.08.2007).

Des de la seua creació els estatuts del Col·legi han patit dues modificacions. La primera va ser l’any 2010 quan l’Assemblea General celebrada el 24 d’abril va aprovar la modificació de l’article 4t canviant el domicili social del Col·legi (DOCV 6400, 18.11.2010).
La segona modificació va ser l’any 2013 arran de l’Assemblea General celebrada el 27 d’octubre de 2012 en la qual es va acordar modificar l’article 10è (Membres col·legiats) afegint la nova titulació: el grau en Informació i Documentació i els postgraus oficials relacionats amb Documentació a les titulacions necessàries per a poder ser membre col·legiat del Col·legi (DOCV nº 7141, de 29.10.13).

L’última modificació va ser l’any 2019 com a conseqüència de la Assemblea General celebrada el dia 23 de febrer de 2019. Es va acordar modificar l’article 34.1 perquè el temps màxim consecutiu en el qual es pot estar en la Junta de Govern siga 9 anys, sense tindre en compte el càrrec que s’ocupe. (DOCV nº 8590, de 12.07.19)

Es poden consultar els estatuts a continuació, així com en Estatuts COBDCV  

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL

Article 1. Denominació i naturalesa jurídica
Article 2. Principis essencials
Article 3. Règim jurídic
Article 4. Àmbit territorial i domicili social
Article 5. Relacions amb les administracions i altres organismes professionals

CAPÍTOL II. FINS I FUNCIONS

Article 6. Fins
Article 7. Funcions
Article 8. Funcions com a Consell Valencià de Col·legis Professionals
Article 9. Personalitat jurídica i autonomia

TÍTOL II. DE LES PERSONES COL·LEGIADES

CAPÍTOL I. DE LES PERSONES COL·LEGIADES I LES SEUES CLASSES

Article 10. Membres del Col·legi
Article 11. Classes de membres col·legiats
Article 12. Membres institucionals i d’honor

CAPÍTOL II.- ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA COL·LEGIADA

SECCIÓ 1a. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE PERSONA COL·LEGIADA

Article 13. Requisits per a la incorporació
Article 14. La sol·licitud d’incorporació
Article 15. Tramitació de la sol·licitud d’incorporació
Article 16. Causes de denegació de la col·legiació
Article 17. Llibre registre de persones col·legiades
SECCIÓ 2a. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA COL·LEGIADA
Article 18. Pèrdua de condició de persona col·legiada
Article 19. Reincorporació al Col·legi

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES COL·LEGIADES

Article 20. Drets de les persones col·legiades
Article 21. Deures de les persones col·legiades
Article 22. Drets i deures de les persones col·legiades no exercents i adherides, membres d’honor i institucionals

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN, NORMES DE CONSTITUCIÓ, FUNCIONAMENT I COMPETÈNCIA

CAPÍTOL I. ÒRGANS DEL COL·LEGI

Article 23. Òrgans rectors del Col·legi

CAPÍTOL II. SOBRE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 24. Naturalesa i composició
Article 25.Competències
Article 26. Classes d’Assemblees i períodes de celebració
Article 27. Convocatòria de les Assemblees
Article 28. L’ordre del dia
Article 29. Constitució i funcionament de les Assemblees
Article 30. Assistència i representació
Article 31. Llista d’assistents
Article 32. Acords
Article 33. Llibres d'actes

CAPÍTOL III. SOBRE LA JUNTA DE GOVERN

Article 34. Constitució de la Junta de Govern
Article 35. Vacants en la Junta de Govern
Article 36. Funcions de la Junta de Govern
Article 37. Convocatòria de les reunions i quòrum de constitució
Article 38. Junta de Govern universal
Article 39. Adopció dels acords i llibre d’actes
Article 40. Cessament

CAPÍTOL IV. DE LES PERSONES MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

Article 41. De la Presidència de la Junta de Govern
Article 42. De la Vicepresidència de la Junta de Govern
Article 43. De la Secretaria
Article 44. De la Tresoreria
Article 45. Funcions de les vocalies

TÍTOL IV. DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES COL·LEGIADES EN ELS ÒRGANS DE GOVERN I DEL RÈGIM ELECTORAL

Article 46. Condicions generals
Article 47. Convocatòria d'eleccions
Article 48. Candidatures electorals
Article 49. Mesa electoral
Article 50. Sistema de votació
Article 51. El vot per correu
Article 52. Recompte i acta de les votacions
Article 53. Sistema d'escrutini i de proclamació de la candidatura guanyadora
Article 54. Resolució de reclamacions i notificació a la Generalitat
Article 55. Recursos
Article 56. Moció de censura

TÍTOL V. DEL RÈGIM ECONÒMIC: ADMINISTRACIÓ, COMPTABILITAT I DOCUMENTACIÓ

Article 57. Capacitat jurídica
Article 58. Recursos econòmics ordinaris
Article 59. De les quotes
Article 60. Recursos econòmics extraordinaris
Article 61. Pressupost
Article 62. Revisió de comptes
Article 63. Publicitat dels comptes

TÍTOL VI. DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS, DE LES SECCIONS PROFESSIONALS I DE LES COMISSIONS DE TREBALL

CAPÍTOL I. DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS

Article 64. Constitució de les delegacions territorials

CAPÍTOL II. DE LES SECCIONS PROFESSIONALS

Article 65. Creació i adscripció a les seccions professionals
Article 66. Atribucions de les seccions professionals
Article 67. Funcions de les seccions professionals
Article 68. Constitució de seccions professionals
Article 69. Coordinació de les seccions professionals
Article 70. Dissolució de les seccions professionals

CAPÍTOL III. DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 71. Creació i dissolució de les comissions de treball

TÍTOL VII. DE LA FUSIÓ, DE L´ABSORCIÓ, DE LA SEGREGACIÓ I DE LA DISSOLUCIÓ

Article 72. Modificació de l'àmbit territorial del Col·legi
Article 73. Dissolució del Col·legi

TÍTOL VIII. DEL RÈGIM DISCIPLINÀRI

Article 74. Principis generals.
Article 75. Competències
Article 76. Procediment disciplinari
Article 77. Classificació de faltes
Article 78. Faltes lleus
Article 79. Faltes greus
Article 80. Faltes molt greus
Article 81. Imposició de sancions
Article 82. Divulgació de la sanció
Article 84. Prescripció de faltes i sancions
Article 85. Rehabilitació de les persones sancionades

TÍTOL IX . DE LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS

Article 86. Tramitació dels expedients
Article 87. Informació i documentació
Article 88. Actuació per representant
Article 89. Notificacions
Article 90. Iniciació del procediment
Article 91. Informació
Article 92. Compliment de tràmits
Article 93. Actes d'instrucció
Article 94. Al·legacions
Article 95. Mitjans i període de prova
Article 96. Pràctica de prova
Article 97. Tràmit d'audiència
Article 98. Actuació de les persones interessades
Article 99. Acabament del procediment. Resolució
Article 100. Falta de resolució. Caducitat
Article 101. Terminis
Article 102. Duració de l'expedient de caducitat
Article 103. Recepció i registre de documents
Article 104. Règim de supletorietat

TÍTOL X. DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACTES COL·LEGIALS

Article 105. Règim jurídic
Article 106. Acords dels òrgans col·legials
Article 107. Nul·litat de ple dret
Article 108. Anul·labilitat
Article 109. Recursos contra els actes dels òrgans col·legials.

TÍTOL XI. DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEL COL·LEGI

Article 110. Responsabilitat patrimonial