alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Com colegiar-se

MEMBRE COL·LEGIATMEMBRE ADHERITMEMBRE INSTITUCIONAL

Poden ser membres col·legiats les persones que posseïsquen la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, llicenciatura en Documentació, grau en Informació i Documentació o un postgrau oficial de 60 o més crèdits relacionat amb la Biblioteconomia, la Documentació o l’Arxivística.

Documentació necessària per a la col·legiació:

 • Sol·licitud de col·legiació i autorització bancària signada
 • Currículum vitae (màxim 5 fulls).
 • Original i còpia del títol universitari de Llicenciatura en Documentació, Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Grau en Informació i Documentació, Màster Oficial relacionat amb Documentació (com a mínim de 60 crèdits)  o un altre títol estranger equivalent, degudament homologat; o en defecte d’això, còpia del resguard d’haver abonat els drets del títol.
 • Dos fotografies grandària carnet.
 • Fotocòpia del DNI

Aquesta documentació es podrà presentar de forma presencial en el despatx del Col·legi o enviar per correu postal certificat, adjuntant la documentació esmentada i còpia compulsada del títol universitari original a:

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
Apartat de correus, 104
46120 Alboraia – València

 

Poden formar part del Col·legi com membre adherit aquelles persones que acrediten dos anys d’experiència treballant en Arxius, Biblioteques o Centres de Documentació i que siguen llicenciades, diplomades o graduades en una altra especialitat.

Els membres adherits es beneficien dels mateixos serveis que els membres col·legiats, però no poden votar en les assemblees ni ser triats membres de la Junta de Govern del Col·legi.

Documentació necessària:

 • Original i còpia d’un títol universitari, o fotocòpia compulsada del títol, o original i còpia del resguard d’haver abonat els drets del títol.
 • Sol·licitud d’adhesió
 • Currículum Vitae (màxim 5 fulls).
 • Dos fotografies grandària carnet.
 • Documentació que acredite els dos anys d’experiència laboral en biblioteques, arxius, centres de documentació o semblants.
 • Fotocòpia del DNI.

Aquesta documentació es podrà presentar de forma presencial en el despatx del Col·legi o enviar per correu postal certificat, adjuntant la documentació esmentada i còpia compulsada del títol universitari original a:

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
Apartat de correus, 104
46120 Alboraia – València

 

Pot ser membre institucional qualsevol empresa o institució, pública o privada, de l’àmbit de la informació o interessada en el sector, vinculada professionalment o interessada en la Biblioteconomia i la Documentació.

Els membres institucionals tenen dret a intervenir en les assemblees generals, sense dret a vot, i a participar de forma activa en els diferents grups de treball. També poden assistir de forma gratuïta a tres cursos o jornades organitzades pel COBDCV (tres persones diferents per empresa/institució i per any ). La resta d’activitats en les quals participen tindran les mateixes condicions i preus que la resta de col·legiats.

Per a convertir-se en membre institucional s’ha d’enviar la següent documentació:

Cal imprimir la sol·licitud amb les dades de l’empresa/institució, ha d’estar signada i segellada per la persona responsable de la mateixa i enviar-se per correu postal a l’atenció de la secretària del Col·legi:

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
Apartat de correus, 104
46120 Alboraia – València

Llista dels membres institucionals del COBDCV